Instalacja

Finteza SDK jest dostępna na https://www.nuget.org/packages/FintezaAnalytics.AspNet/.

.NET Framework 4.7.2 lub nowsze jest wymagane do działania.


Aby je zainstalować za pomocą managera pakietów NuGet, uruchom następujące polecenie:

PM> Install-Package FintezaAnalytics.AspNet

Aby zainstalować za pomocą .NET CLI, uruchom następujące polecenie:

> dotnet add package FintezaAnalytics.AspNet

Po instalacji, możesz używać funkcji SDK w następujący sposób:

using FintezaAnalytics;
...
// wywołanie metod SDK

Inicjalizacja SDK #

SDK jest inicjalizowany w klasie aplikacji globalnej w pliku Global.asax . Wywołaj metodę Finteza.RegisterAnalytics wewnątrz metody aplikacji Application_Start:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}");

Określ następujące parametry:

Parametr

Typ

Opis

websiteId *

string

ID strony internetowej. Może ono zostać uzyskane w ustawieniach strony internetowej (pole ID) w Panelu Fintezy..

url

string

Adres serwera Fintezy W większości przypadków nie powinien być zmieniany.

logger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger implementacja interfejsu; używane dla logowania aplikacji.

* - wymagane parametry.

Następnie dodaj następujące wywołanie w metodzie Application_End() aplikacji:

Finteza.UnregisterAnalytics();

Odblokowuje to zasoby, wykorzystywane przez Finteza SDK.