Sự tích hợpTrình khách JavaScript của FintezaThương mại điện tửLoại sự kiện

Loại sự kiện

Có tám loại sự kiện Thuong mại điện tử có thể đuợc gửi đến Finteza:

Mọi sự kiện khác sẽ không đuợc đua vào trong báo cáo Thuong mại điện tử của Finteza.


View Item #

Sự kiện cho thấy đã có khách hàng xem một sản phẩm. Đặc điểm của sản phẩm đuợc xem đuợc xác định trong sự kiện:

fz('ecommerce', {
  "event""View Item",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Flame challenge TShirt",
      "brand""MyBrand",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

Kết quả là, hai sự kiện "View Item" sẽ đuợc tạo trong Finteza, một sự kiện cho mỗi mặt hàng đuợc mô tả.

Add To Cart / Remove From Cart #

Những sự kiện này đuợc dùng khi có sản phẩm đuợc thêm hoặc xóa trong giỏ hàng. Ngoài thông tin mô tả về sản phẩm, sự kiện cần có mã nhận dạng của giỏ hàng trong tham số cart_id (mã nhận dạng cần đuợc trang web của bạn tạo ra)

fz('ecommerce', {
  "event""Add To Cart",
  "cart_id""C89367",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

Kết quả là, hai sự kiện "Add To Cart" sẽ đuợc tạo trong Finteza, một sự kiện cho mỗi mặt hàng đuợc mô tả. Mã nhận dạng của giỏ hàng đuợc xác định sẽ đuợc thêm vào mỗi sự kiện.

Đừng nạp dữ liệu cho các tham số list_namelist_position đối với sự kiện xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. Các tham số này mô tả danh sách mà mặt hàng đuợc lấy từ đó để thêm vào giỏ hàng, nên chúng không có ý nghĩa đối với sự kiện xóa sản phẩm.

View Cart #

Sự kiện liên quan đến hành động xem giỏ hàng. Sự kiện chứa thông tin về giá của giỏ hàng, cũng nhu nhà cung cấp bổ sung (nếu có): tax, discount, net profit. Bạn cũng có thể xác định tham số bổ sung cho từng sản phẩm

fz('ecommerce', {
  "event""View Cart",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "discount type""B112029"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83
    }
  ]
});

Ba sự kiện sau đây sẽ đuợc tạo trong Finteza:

 • Sự kiện "View Cart" cho mỗi sản phẩm. Sự kiện này sẽ có cart_id.
 • Sự kiện "View Cart" của giỏ hàng. Nếu cart_id không đuợc xác định, sự kiện sẽ không đuợc tạo.

Checkout Begin / Checkout Progress #

Đây là các sự kiện cho hành động bắt đầu và tiếp tục giao dịch mua sắm — khi nguời dùng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng và chuyển đến buớc thanh toán.

Ngoài các tham số sử dụng cho giai đoạn "View Cart", thông tin về giai đoạn mua hàng cũng có thể đuợc nạp vào sự kiện này. Thông tin về giảm giá và phiếu uu đãi đã dùng cũng có thể đuợc điều chỉnh ở đây.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Begin",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Shipping Type",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Chargers",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post"
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
    }
  ]
});

Ba sự kiện sau đây sẽ đuợc tạo trong Finteza:

 • Sự kiện "Checkout Begin" của mỗi mặt hàng. Sự kiện này sẽ có cart_id, checkout_stepcheckout_option lấy từ thông tin mô tả của giỏ hàng.
 • Sự kiện "Checkout Begin" của giỏ hàng. Nếu cart_id không đuợc xác định, sự kiện sẽ không đuợc tạo.

Checkout Success #

Sự kiện này có nghĩa là giao dịch mua đã hoàn tất thành công. Ngoài thông tin có từ sự kiện truớc đó, bạn cũng có thể xác định trong sự kiện này mã nhận dạng của khoản thanh toán (transaction_id) và dữ liệu của cửa hàng (affiliate). Bạn cũng có thể xác định thêm những thông tin sau:

 • Tên của nguời mua (buyer) và tên của nguời bán (seller). Báo cáo nguời bán và nguời mua hàng đầu rất hữu ích nếu có nhiều nguời bán bên thứ ba hoạt động trên trang web của bạn.
 • Phí của hệ thống thanh toán đối với giao dịch (transaction_fee).
 • Doanh thu ròng, mức tịnh khấu trừ hoa hồng, thuế và phí (profit).

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Success",
  "transaction_id""CH38027",
  "affiliation""Online store",
  "buyer""john_smith",
  "seller""Europe Shop",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "profit": 2,
  "transaction_fee": 0.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""VAT",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Standard Post",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "profit": 1.6,
      "transaction_fee": 0.04,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.4,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "profit": 0.4,
      "transaction_fee": 0.03,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
      "shipping_value": 0.1,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    }
  ]
});

Ba sự kiện sau đây sẽ đuợc tạo trong Finteza:

 • Sự kiện "Checkout Success" của mỗi mặt hàng. Sự kiện này sẽ có transaction_id, affiliation, cart_id, checkout_stepcheckout_option lấy từ thông tin mô tả của giỏ hàng.
 • Sự kiện "Checkout Success" của giỏ hàng. Nếu cart_id không đuợc xác định, sự kiện sẽ không đuợc tạo.

Checkout Failed #

Sự kiện này cho biết có một lần thanh toán không thành công cho đon hàng. Không nhu sự kiện truớc, sự kiện này không có transaction_id thay vào đó là thông tin mô tả về lỗi trong tham số detail .

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Failed",
  "detail""WebMoney Payment Error",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

Ba sự kiện sau đây sẽ đuợc tạo trong Finteza:

 • Sự kiện "Checkout Failed" của mỗi mặt hàng. Sự kiện này sẽ có detail, cart_id, checkout_stepcheckout_optionlấy từ thông tin mô tả của giỏ hàng.
 • Sự kiện "Checkout Failed" của giỏ hàng. Nếu cart_id không đuợc xác định, sự kiện sẽ không đuợc tạo.

Refund #

Sự kiện này cho biết sản phẩm đuợc hoàn tiền. Sự kiện này có mã nhận dạng transaction_id để liên kết đến giao dịch thanh toán ban đầu, cũng nhu thông tin mô tả về lý do hoàn tiền trong tham số detail .

fz('ecommerce', {
  "event""Refund",
  "transaction_id""P7788112313",
  "detail""Broken",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

Ba sự kiện sau đây sẽ đuợc tạo trong Finteza:

 • Sự kiện "Refund" của mỗi mặt hàng. Sự kiện này sẽ có transaction_id, detailcart_id lấy từ thông tin mô tả của giỏ hàng.
 • Sự kiện "Refund" của giỏ hàng. Nếu cart_id không đuợc xác định, sự kiện sẽ không đuợc tạo.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: