Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web ASP.NETGửi sự kiện

Gửi sự kiện

Thu viện SDK cho phép gửi bất kỳ sự kiện nào từ phần máy chủ của website tới Finteza, bao gồm dữ liệu về hành động của nguời dùng, trạng thái co sở dữ liệu, chỉ báo hiệu suất, v.v. Phuong thức Finteza.Tracker.SendEvent sẽ giúp bạn thực hiện việc này.

Finteza.Tracker.SendEvent("{EVENT}""REFERER");

Khi sử dụng phuong thức này, bạn có thể đang ký các sự kiện rồi đua thêm thông tin vào duới dạng tham số, chẳng hạn nhu một loại hàng hóa đã mua, giá tiền, loại tiền tệ v.v. Những tham số sau đây đuợc hỗ trợ:

Tham số

Loại

Mô tả

name *

chuỗi

Tên của sự kiện. Độ dài tố đa 128 ký tự.

referer*

chuỗi

Địa chỉ của trang nguồn, noi sự kiện đuợc gửi đi. Mọi sự kiện phải liên quan đến số lần (website) ở phía Finteza sử dụng websiteId. Hệ thống đảm bảo rằng một máy chủ mà từ đó một sự kiện bắt nguồn sẽ tuong ứng với máy chủ đếm (đuợc định rõ trong phần cài đặt website của Bảng điều khiển Finteza). Việc này ngan chặn việc thổi phồng luu luợng.

backReferer

chuỗi

Địa chỉ của trang web mà nguời dùng truy cập truớc khi thực hiện một hành động đuợc theo dõi.

userIp

chuỗi

Địa chỉ IP của khách truy cập thực hiện một hành động đuợc theo dõi.

userAgent

chuỗi

Tác nhân nguời dùng (user agent) của khách truy cập thực hiện một hành động đuợc theo dõi.

unit

chuỗi

Tham số đon vị đo luờng, chẳng hạn nhu USD, cái v.v. Độ dài tố đa 32 ký tự.

value

chuỗi

Giá trị của tham số. Độ dài tố đa 64 ký tự.

* — tham số bắt buộc.

Ví dụ:

Finteza.Tracker.SendEvent("Máy chủ theo dõi luợt mua""https://www.mysite.com""USD""100");

Không cần phải xác định tham số referer cho mỗi lần sự kiện đuợc gửi đi nếu đã đặt giá trị mặc định trong giai đoạn khởi chạy. Trong quá trình gọi hàm Finteza.RegisterAnalytics , hãy xác định tham số bổ sung DefaultReferer:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}", defaultReferer: "{DEFAULT_REFERER}");

Luu ý: Nếu bạn không sử dụng tham số DefaultReferer, hãy xác định tham số referer mỗi lần gọi hàm SendEvent . Nếu không, sự kiện sẽ không đuợc gửi đi.


Một biến thể khác của hàm Finteza.Tracker.SendEvent :

Finteza.Tracker.SendEvent({CONTEXT}"{EVENT}");

Thay vì phải xác định rõ tham số referer, backReferer, userIp, userAgent, hàm này xác định ngữ cảnh thực hiện mà tham số đã xác định sẽ đuợc nhận và gửi đến Finteza.

Tham số

Loại

Mô tả

httpContext *

System.Web.HttpContextBase hoặc System.Web.HttpContext

Ngữ cảnh thực hiện yêu cầu HTTP hiện tại mà các tham số referer, backReferer, userIpuserAgent đuợc tự động tạo.

name *

chuỗi

Tên của sự kiện. Độ dài tố đa 128 ký tự.

unit

chuỗi

Tham số đon vị đo luờng, chẳng hạn nhu USD, cái v.v. Độ dài tố đa 32 ký tự.

value

chuỗi

Giá trị của tham số. Độ dài tố đa 64 ký tự.

* — tham số bắt buộc.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: