Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web ASP.NETGửi sự kiện

Gửi sự kiện

Thư viện SDK cho phép gửi bất kỳ sự kiện nào từ phần máy chủ của website tới Finteza, bao gồm dữ liệu về hành động của người dùng, trạng thái cơ sở dữ liệu, chỉ báo hiệu suất, v.v. Phương thức Finteza.Tracker.SendEvent sẽ giúp bạn thực hiện việc này.

Finteza.Tracker.SendEvent("{EVENT}""REFERER");

Khi sử dụng phương thức này, bạn có thể đăng ký các sự kiện rồi đưa thêm thông tin vào dưới dạng tham số, chẳng hạn như một loại hàng hóa đã mua, giá tiền, loại tiền tệ v.v. Những tham số sau đây được hỗ trợ:

Tham số

Loại

Mô tả

name *

chuỗi

Tên của sự kiện. Độ dài tố đa 128 ký tự.

referer*

chuỗi

Địa chỉ của trang nguồn, nơi sự kiện được gửi đi. Mọi sự kiện phải liên quan đến số lần (website) ở phía Finteza sử dụng websiteId. Hệ thống đảm bảo rằng một máy chủ mà từ đó một sự kiện bắt nguồn sẽ tương ứng với máy chủ đếm (được định rõ trong phần cài đặt website của Bảng điều khiển Finteza). Việc này ngăn chặn việc thổi phồng lưu lượng.

backReferer

chuỗi

Địa chỉ của trang web mà người dùng truy cập trước khi thực hiện một hành động được theo dõi.

userIp

chuỗi

Địa chỉ IP của khách truy cập thực hiện một hành động được theo dõi.

userAgent

chuỗi

Tác nhân người dùng (user agent) của khách truy cập thực hiện một hành động được theo dõi.

unit

chuỗi

Tham số đơn vị đo lường, chẳng hạn như USD, cái v.v. Độ dài tố đa 32 ký tự.

value

chuỗi

Giá trị của tham số. Độ dài tố đa 64 ký tự.

* – tham số bắt buộc.

Ví dụ:

Finteza.Tracker.SendEvent("Máy chủ theo dõi lượt mua""https://www.mysite.com""USD""100");

Không cần phải xác định tham số referer cho mỗi lần sự kiện được gửi đi nếu đã đặt giá trị mặc định trong giai đoạn khởi chạy. Trong quá trình gọi hàm Finteza.RegisterAnalytics , hãy xác định tham số bổ sung DefaultReferer:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}", defaultReferer: "{DEFAULT_REFERER}");

Lưu ý: Nếu bạn không sử dụng tham số DefaultReferer, hãy xác định tham số referer mỗi lần gọi hàm SendEvent . Nếu không, sự kiện sẽ không được gửi đi.


Một biến thể khác của hàm Finteza.Tracker.SendEvent :

Finteza.Tracker.SendEvent({CONTEXT}"{EVENT}");

Thay vì phải xác định rõ tham số referer, backReferer, userIp, userAgent, hàm này xác định ngữ cảnh thực hiện mà tham số đã xác định sẽ được nhận và gửi đến Finteza.

Tham số

Loại

Mô tả

httpContext *

System.Web.HttpContextBase hoặc System.Web.HttpContext

Ngữ cảnh thực hiện yêu cầu HTTP hiện tại mà các tham số referer, backReferer, userIpuserAgent được tự động tạo.

name *

chuỗi

Tên của sự kiện. Độ dài tố đa 128 ký tự.

unit

chuỗi

Tham số đơn vị đo lường, chẳng hạn như USD, cái v.v. Độ dài tố đa 32 ký tự.

value

chuỗi

Giá trị của tham số. Độ dài tố đa 64 ký tự.

* – tham số bắt buộc.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: