Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaThiết bị di động sử dụng iOSGửi sự kiện

Gửi sự kiện

Sau khi cài đặt SDK, bạn có thể gửi sự kiện về hành động của nguời dùng trong ứng dụng tới Finteza. Để làm việc này, hãy sử dụng phuong thức sự kiện định rõ tên chuỗi của sự kiện:

Objective-C:

[Finteza event:@"{EVENT}"];

Swift:

Finteza.event("{EVENT}")

Đặt tên sự kiện trong {EVENT}. Nếu bạn sử dụng một tiền tố với tên ứng dụng, nó sẽ đuợc thêm vào tất cả các sự kiện đuợc gửi đi.

Gọi hàm này ra sau bất kỳ sự kiện cần thiết nào trong ứng dụng, nhu di chuyển tới một phần, ấn một nút, điền vào biểu mẫu, v.v.

Độ dài tối đa có thể chấp nhận của tên sự kiện bao gồm tiền tố là 128 ký tự.


Dữ liệu bổ sung trong các thông số của sự kiện #

Trong các sự kiện đuợc gửi tới Finteza, bạn có thể định rõ dữ liệu bổ sung duới dạng thông số, chẳng hạn nhu loại hàng hóa đuợc mua, giá cả, đồng tiền, v.v

Objective-C:

[Finteza event:@"{EVENT}" id:@"{ID}" unit:@"{UNIT}" value:@"{VALUE}"];

Swift:

Finteza.event("{EVENT}", id: "{ID}", unit: "{UNIT}", value: "{VALUE}")

Đặt tên sự kiện trong {EVENT}. Tiếp theo, các thông số duới đây sẽ đuợc định rõ:

Thông số

Loại

Mô tả

id

chuỗi

ID ngẫu nhiên. Độ dài tối đa là 64 biểu tuợng. Để tránh việc sử dụng ID, hãy đặt nil.

unit

chuỗi

Đon vị đo luờng của thông số, chẳng hạn nhu USD, mục, v.v. Độ dài tối đa là 32 biểu tuợng.

value

số

Giá trị của thông số Độ dài tối đa là 64 biểu tuợng.

Ví dụ cho Objective-C:

[Finteza event:@"Book Load" id:@"CATEGORY_ID" unit:@"BOOKS" value:@"BOOK_ID"];
[Finteza event:@"First Book Open" id:nil unit:@"Count" value:@(42).stringValue];

Ví dụ cho Swift:

Finteza.event("Book Load", id: "CATEGORY_ID", unit: "BOOKS", value: "BOOK_ID")
Finteza.event("First Book Open", id: nil, unit: "Count", value: Chuỗi(42))

Các mô hình tính toán sự kiện phức hợp cho mua trong ứng dụng và thuong mại điện tử sẽ đuợc thêm trong tuong lai.


Tắt theo dõi sự kiện #

Để tạm thời tắt việc đang ký sự kiện bên trong ứng dụng, hãy đặt việc theo dõi thành No/False (Không/Sai) (giá trị mặc định là Yes/True (Có/Đúng)).

Objective-C:

Finteza.tracking = NO;

Swift:

Finteza.tracking = false

Sau đó, tất cả các sự kiện tiếp theo đuợc đang ký qua hàm sự kiện (bao gồm các sự kiện có thông số) sẽ bị lờ đi và không đuợc gửi tới Finteza.

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: