Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaThiết bị di động sử dụng iOSGửi sự kiện

Gửi sự kiện

Sau khi cài đặt SDK, bạn có thể gửi sự kiện về hành động của người dùng trong ứng dụng tới Finteza. Để làm việc này, hãy sử dụng phương thức sự kiện định rõ tên chuỗi của sự kiện:

Objective-C:

[Finteza event:@"{EVENT}"];

Swift:

Finteza.event("{EVENT}")

Đặt tên sự kiện trong {EVENT}. Nếu bạn sử dụng một tiền tố với tên ứng dụng, nó sẽ được thêm vào tất cả các sự kiện được gửi đi.

Gọi hàm này ra sau bất kỳ sự kiện cần thiết nào trong ứng dụng, như di chuyển tới một phần, ấn một nút, điền vào biểu mẫu, v.v.

Độ dài tối đa có thể chấp nhận của tên sự kiện bao gồm tiền tố là 128 ký tự.


Dữ liệu bổ sung trong các thông số của sự kiện #

Trong các sự kiện được gửi tới Finteza, bạn có thể định rõ dữ liệu bổ sung dưới dạng thông số, chẳng hạn như loại hàng hóa được mua, giá cả, đồng tiền, v.v

Objective-C:

[Finteza event:@"{EVENT}" id:@"{ID}" units:@"{UNITS}" value:@"{VALUE}"];

Swift:

Finteza.event("{EVENT}", id: "{ID}", đơn vị: "{UNITS}", giá trị: "{VALUE}")

Đặt tên sự kiện trong {EVENT}. Tiếp theo, các thông số dưới đây sẽ được định rõ:

Thông số

Loại

Mô tả

id

chuỗi

ID ngẫu nhiên. Độ dài tối đa là 64 biểu tượng. Để tránh việc sử dụng ID, hãy đặt nil.

đơn vị

chuỗi

Đơn vị đo lường của thông số, chẳng hạn như USD, mục, v.v. Độ dài tối đa là 32 biểu tượng.

giá trị

số

Giá trị của thông số Độ dài tối đa là 64 biểu tượng.

Ví dụ cho Objective-C:

[Finteza event:@"Book Load" id:@"CATEGORY_ID" units:@"BOOKS" value:@"BOOK_ID"];
[Finteza event:@"First Book Open" id:nil units:@"Count" value:@(42).stringValue];

Ví dụ cho Swift:

Finteza.event("Book Load", id: "CATEGORY_ID", đơn vị: "BOOKS", giá trị: "BOOK_ID")
Finteza.event("First Book Open", id: nil, đơn vị: "Count", giá trị: Chuỗi(42))

Các mô hình tính toán sự kiện phức hợp cho mua trong ứng dụng và thương mại điện tử sẽ được thêm trong tương lai.


Tắt theo dõi sự kiện #

Để tạm thời tắt việc đăng ký sự kiện bên trong ứng dụng, hãy đặt việc theo dõi thành No/False (Không/Sai) (giá trị mặc định là Yes/True (Có/Đúng)).

Objective-C:

Finteza.tracking = NO;

Swift:

Finteza.tracking = false

Sau đó, tất cả các sự kiện tiếp theo được đăng ký qua hàm sự kiện (bao gồm các sự kiện có thông số) sẽ bị lờ đi và không được gửi tới Finteza.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: