Sự tích hợpTrình khách JavaScript của FintezaCài đặt

Cách cài đặt tập lệnh theo dõi

Để thêm tập lệnh theo dõi, chỉ cần chèn một mã nhỏ vào các trang trên website của bạn. Mở website của bạn trong bảng điều khiển Finteza và vào phần Cài đặt:

Nhận mã theo dõi cho website của bạn

Sao chép mã theo dõi và dán nó vào tất cả các trang của website bên trong các thẻ <head></head>.

Nếu bạn chua đang ký website của mình trong Finteza, hãy nhấp vào Thêm trong phần Website. Định rõ tên và địa chỉ của website để nhận mã theo dõi ngay lập tức.


Chắc chắn chèn mã theo dõi vào tất cả các trang của website, nếu không số liệu thống kê truy cập sẽ không đầy đủ.


Ví dụ #

Mã chèn vào trông nhu sau:

<script type="text/javascript">
  (function(a,e,f,g,b,c,d){a[b]||(a.FintezaCoreObject=b,a[b]=a[b]||function(){(a[b].q=a[b].q||[]).push(arguments)},a[b].l=1*new Date,c=e.createElement(f),d=e.getElementsByTagName(f)[0],
   c.async=!0,c.defer=!0,c.src=g,d&&d.parentNode&&d.parentNode.insertBefore(c,d))})
  (window,document,"script","{SCRIPT_URL}","fz");
  fz("register","website","{WEBSITE_ID}");
</script>

Trong mã đuợc sao chép, {SCRIPT_URL} sẽ đuợc thay thế bằng địa chỉ URL của tập lệnh theo dõi chính đuợc tải về từ máy chủ Finteza. {WEBSITE_ID} sẽ đuợc thay thế bằng ID website của bạn trong bảng điều khiển Finteza.

Sau khi chèn mã, hàm fz() xuất hiện trong cửa sổ ngữ cảnh chính của trang web. Để kiểm tra tình trạng khả dụng của nó, hãy chạy window.fz trong bảng điều khiển. Hàm này đuợc sử dụng để gọi ra các phuong thức cho việc tuong tác với Finteza. Ví dụ về việc đang ký website:

fz("register","website","{WEBSITE_ID}");

Nếu tên cho hàm fz đã bị chiếm, hãy sử dụng tên khác. Để làm việc này, hãy thay đổi tuyên bố phuong thức và gọi ra tại hai vị trí trong mã theo dõi:

(window,document,"script","{SCRIPT_URL}","fz-your-name");
fz-your-name("register","website","{WEBSITE_ID}");

Tập lệnh theo dõi chính (đuợc tải về từ máy chủ Finteza) đuợc chèn vào trang theo cách không đồng bộ — không phụ thuộc vào các phần tử khác. Do đó, nó không làm giảm tốc độ tải của trang chính.

Các thông số đang ký website #

Mã chèn vào bao gồm gọi hàm fz("register", ...) gửi sự kiện truy cập website visit tới Finteza. Hàm này hỗ trợ một vài thông số bổ sung:

Thông số

Loại

Mô tả

trackHash

boolean

Cho phép theo dõi bam trang web (neo).
 
Theo mặc định, sự chuyển tiếp qua liên kết neo bên trong trang web không đuợc theo dõi. Chỉ việc mở trang web lần đầu đuợc coi là xem luợt xem trang. Phuong pháp tiếp cận này có thể không thể đuợc chấp nhận đối với các website mà trong đó toàn bộ nội dung đuợc đặt trên một trang dài duy nhất (ứng dụng trang duy nhất).

 

Bật thông số này để cho phép Finteza theo dõi các thay đổi bam trong URL của trang web. Một sự kiện truy cập trang web mới sẽ đuợc gửi tới hệ thống mỗi lần bam đuợc thay đổi.

trackLinks

boolean

Bật theo dõi nhấp chuột trên các liên kết bên ngoài đuợc đặt trên các trang của website.

 

Nếu bạn sử dụng nhiều liên kết bên ngoài trên website (chẳng hạn, khi cộng tác với mạng luới quảng cáo), thông số này cho phép bạn xác định rõ cách nguời sử dụng rời khỏi website.

 

Mỗi lần liên kết bên ngoài đuợc nhấp chuột, một sự kiện đặc biệt sẽ đuợc gửi tới Finteza. Báo báo về những sự kiện nhu vậy khả dụng trong phần Trang — Thoát của website của bảng điều khiển Finteza.

timeOnPage

boolean

Bật tính toán chính xác về thời gian đuợc sử dụng bởi nguời dùng trên một trang web.

 

Theo mặc định, thông số này đuợc tính toán nhu là chênh lệch giữa thời gian truy cập và chuyển tiếp nội bộ. Tuy nhiên, sự tính toán nhu vậy là không thể đối với trang đuợc truy cập cuối cùng vì không có sự chuyển tiếp nào tới trang web nội bộ tiếp theo.

 

Nếu đuợc bật Trình khách JavaScript sẽ gửi một sự kiện đặc biệt tới Finteza thông báo rằng nguời dùng vẫn ở trên trang web mỗi 15 giây. Do đó, bạn có thể theo dõi chính xác hon thời gian đuợc sử dụng thậm chí đối với các luợt xem đon lẻ.

 

Các sự kiện chỉ đuợc gửi trong vòng hai phút đầu tiên sau khi nguời dùng hoạt động trên trang web.

Ví dụ về việc bật các thông số bổ sung:

fz( "register""website", {
    "id":"cacgfaknbbubiozaeidyvhoisrajbdvjqg",
    "trackHash"true,
    "trackLinks"true,
    "accurateBounceRate"true,
    "timeOnPage"true
} );

Khi sử dụng Chính sách Bảo mật Nội dung #

Tiêu chuẩn Chính sách Bảo mật Nội dung đã đuợc thiết kế nhằm ngan chặn các cuộc tấn công có liên quan đến việc đua mã độc vào các trang của website. Nếu bạn sử dụng chính sách bảo mật này, hãy thêm ngoại lệ cho website mà từ đó tập lệnh theo dõi của Finteza đuợc tải về vào chuỗi với phần tuyên bố tuong ứng trong mỗi chân trang của trang web, chẳng hạn:

Chính sách-Bảo mật-Nội dung: script-src 'self' content.mql5.com;

Nếu không, các trình duyệt sẽ chặn việc tải core.js, qua đó vô hiệu hóa việc thu thập số liệu thống kê của website.

Tang tốc độ tải về sử dụng X-DNS-Prefetch-Control #

Để tang tốc độ tải về tập lệnh theo dõi, bạn nên thêm lệnh X-DNS-Prefetch-Control vào đầu trang của tất cả các trang trên website.

<meta http-equiv='x-dns-prefetch-control' content='on'>
<link rel='dns-prefetch' href='https://content.mql5.com'>

Nó hiển thị vị trí của tập lệnh cho trình duyệt, để nó có thể phân tích địa chỉ ngay lập tức (khi tải về trang web) mà không cần dành thời gian cho việc đó khi tải về bản thân tập lệnh.

Ủy nhiệm việc tải về tập lệnh qua website của bạn #

Để tránh việc tải về tập lệnh của Finteza bị chặn, bạn nên ủy nhiệm nó qua các website của mình.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: