Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaThiết bị di động sử dụng iOSCài đặt và khởi tạo

Cài đặt và khởi tạo

Để cài đặt SDK của Finteza, hãy sử dụng trình quản lý gói CocoaPods hoặc Carthage hoặc tải về lưu trữ tập tin từ GitHub theo cách thủ công.

Cài đặt qua CocoaPods #

Để kết nối SDK của Finteza, hãy thêm chuỗi dưới đây vào Podfile của dự án:

pod 'FintezaSDK'

Tiếp theo, chạy lệnh cài đặt:

cài đặt pod

Khi làm việc với CocoaPods, hãy luôn sử dụng tập tin .xcworkspace thay vì .xcodeproj.


Cài đặt qua Carthage #

Để kết nối SDK của Finteza, hãy thêm chuỗi dưới đây vào Cartfile của dự án:

github "finteza/mobile-sdk-ios"

Cài đặt thủ công #

Tải về và giải nén tập tin FintezaSDK-X.X.X.framework.zip. Tiếp theo, chuyển FintezaSDK.framework vào dự án của bạn trong Xcode.

Bật tùy chọn "Copy items if needed" (Sao chép các mục nếu cần) trong quá trình cài dặt.

Cào đặt SDK của Finteza cho iOS

Cài đặt SDK trong ứng dụng #

Mở tập tin của ủy nhiệm ứng dụng và nhập SDK của Finteza:

Objective-C:

#nhập <FintezaSDK/FintezaSDK.h>

Swift:

nhập FintezaSDK

Khởi tạo SDK trong phương thức didFinishLaunchingWithOptions sử dụng ID và địa chỉ website:

Objective-C:

[Finteza initialize:@"{WEBSITE_ID}" site:@"{WEBSITE_URL}" product:@"{PRODUCT}"];

Swift:

Finteza.initialize("{WEBSITE_ID}", site: "{WEBSITE_URL}", sản phẩm: "{PRODUCT}")

Đặt ID website ở dụng {WEBSITE_ID}. Nó có thể có được trong phần cài đặt website (trường ID) của bảng điều khiển Finteza. Tiếp theo, hãy đặt các thông số:

Thông số

Loại

Mô tả

trang

chuỗi

Tên mienf của website, chẳng hạn, "my.site.com".

sản phẩm

chuỗi

Tên sản phẩm có thể được sử dụng như một tiền tố để dán nhãn các sự kiện được gửi tới Finteza bởi ứng dụng của bạn.

 

Bạn có thể cần nó để tách các sự kiện trên các nền tảng khác nhau trong trường hợp bạn có các ứng dụng PC, iOS, Android, v.v. Chẳng hạn, nếu bạn định rõ sản phẩm "Ứng dụng iOS" và gửi sự kiện "Đăng ký", tên sự kiện cuối cùng trong Finteza sẽ là "Đăng ký Ứng dụng iOS".

 

Đặt 'nil' để tránh sử dụng tiền tố.

 

Bạn có thể thay đổi tên sản phẩm sau đó sử dụng hàm setProduct:

 

Objective-C:

 

[Finteza setProduct:@"{PRODUCT}"];

 

Swift:

 

Finteza.setProduct("{PRODUCT}")

Các sự kiện khởi chạy ứng dụng #

Thêm mã dưới đây vào applicationDidBecomeActive:

Objective-C:

[Finteza activate];

Swift:

Finteza.activate()

Khi gọi ra phương thức kích hoạt, SDK gửi sự kiện "Hoàn tất Cài đặt" (Install Finish) tới Finteza trong lần khởi chạy ứng dụng đầu tiên (nếu tiền tố của sản phẩm được đặt, thì sẽ là "{PRODUCT} Install Finish"").

Ngoài ra, khi gọi ra phương thức kích hoạt, một phiên làm việc mới sẽ bắt đầu và sự kiện "Băt đầu Phiên" (Session Start) sẽ được đăng ký (nếu tiền tố sản phẩm được đặt, thì sẽ là "{PRODUCT} labe").

Phiên mới bắt đầu chỉ nếu trên ba phút đã trôi qua kể từ lần trước đó ứng dụng trở nên không hoạt động.


Thông báo gỡ lỗi #

Để kiểm tra việc hoạt động với SDK, bạn có thể bật đầu ra của dữ liệu gỡ lỗi được gửi tới bảng điều khiển của nhà phát triển. Dữ liệu về sự kiệnhiển thị quảng cáo được hiển thị riêng rẽ.

Sự kiện

Objective-C:

[Finteza addLogging:FintezaLogModeEvents];

Swift:

Finteza.addLogging(FintezaLogModeEvents)

Quảng cáo

Objective-C:

[Finteza addLogging:FintezaLogModeBanner];

Swift:

Finteza.addLogging(FintezaLogModeBanner)

Ví dụ

Thông báo gỡ lỗi dưới đây chỉ ra một sự kiện gửi lỗi do sự vắng mặt của hàm gọi ra phương thức kích hoạt:

[event] không thể gửi 'Book Load': gọi ra phương thức 'kích hoạt' trước tiên

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: