Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaThiết bị di động sử dụng AndroidCài đặt và khởi tạo

Cài đặt và khởi chạy

Thu viện SDK của Finteza yêu cầu hệ điều hành Android 4.3 (API Cấp 18) trở lên và thu viện com.android.installreferrer:installreferrer . Có thể cài đặt thu viện SDK bằng Gradle hoặc cài đặt thủ công bằng cách tải xuống gói phần mềm tại https://repo1.maven.org/maven2/net/metaquotes/finteza/finteza-sdk/.

Sử dụng Gradle để cài đặt #

Để kết nối với thu viện SDK của Finteza, hãy thêm đối tuợng phụ thuộc sau đây vào phần đối tuợng phụ thuộc của tệp build.gradle trong dự án của bạn:

dependencies {
   //... những đối tuợng phụ thuộc khác
    implementation 'net.metaquotes.finteza:finteza-sdk:+'
}

Add the following line to the repositories section:

repositories {
    //...
    mavenCentral()
    }

Cài đặt thủ công#

Tải xuống thu viện SDK phiên bản mới nhất duới dạng tệp aar và sao chép tệp này vào thu mục libs của dự án. Tiếp theo, thêm tệp SDK vào dự án duới dạng một thu viện.

Thêm dịch vụ sau đây vào danh mục (manifest) của dự án:

<service android:name="net.metaquotes.FintezaService" />

Thêm quyền truy cập:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

Tiếp theo, thêm đối tuợng phụ thuộc sau đây vào tệp build.gradle :

dependencies {
   //... những đối tuợng phụ thuộc khác
    implementation 'com.android.installreferrer:installreferrer:2.2'
}

Khởi chạy thu viện SDK trong ứng dụng #

Để khởi chạy, hãy gọi phuong thức Finteza.initialize trong trình xử lý (handler) Application.onCreate hoặc Activity.onCreate :

Finteza.initialize(getApplication(), "{WEBSITE_ID}""{WEBSITE_URL}""{PRODUCT}");

Đặt giá trị ID của website là {WEBSITE_ID}. Có trong phần cài đặt trang web (truờng ID) của Bảng điều khiển Finteza. Tiếp theo, đặt các tham số:

Tham số

Loại

Mô tả

site

chuỗi

Tên miền của website, chẳng hạn nhu "my.site.com".

product

chuỗi

Tên sản phẩm sẽ đuợc dùng làm tiền tố đặt tên cho sự kiện mà ứng dụng của bạn sẽ gửi đến Finteza.

 

Bạn có thể cần tham số này để phân loại sự kiện trên những nền tảng khác nhau nếu bạn có ứng dụng dành cho PC, iOS, Android v.v. Ví dụ: Nếu bạn chọn sản phẩm là "Ứng dụng Android" và gửi sự kiện "Đang ký", tên sự kiện cuối cùng trong Finteza sẽ là "Đang ký Ứng dụng Android".

 

Đặt giá trị là null nếu không muốn sử dụng tiền tố.

Sự kiện chạy ứng dụng #

Thêm đoạn mã sau vào Activity.onCreate:

Finteza.activate()

Khi hàm activate đuợc gọi trong lần đầu tiên chạy ứng dụng, thu viện SDK sẽ gửi sự kiện "Kết thúc cài đặt" đến Finteza (nếu có đặt tiền tố sản phẩm , sự kiện đuợc gửi sẽ có tên "Kết thúc cài đặt {PRODUCT}").

Ngoài ra, khi gọi hàm activate, một phiên làm việc mới sẽ bắt đầu và sự kiện "Bắt đầu phiên" sẽ đuợc ghi nhận (nếu có đặt tiền tố sản phẩm, tên sự kiện sẽ là "Bắt đầu phiên {PRODUCT}").

Nếu nguời dùng thoát khỏi ứng dụng, phiên hiện tại sẽ kết thúc. Trong lần mở/kích hoạt ứng dụng tiếp theo, một phiên mới sẽ bắt đầu.


Thông báo gỡ lỗi #

Để kiểm tra hoạt động của SDK, bạn có thể bật tính nang gửi thông tin gỡ lỗi đến bảng điều khiển của nhà phát triển, lọc theo loại thông báo:

Chỉ sự kiện

Finteza.addLogging(LogUtil.LogLevel.EVENTS);

Ghi nhật ký đầy đủ

Finteza.addLogging(LogUtil.LogLevel.ALL);

Chỉ lỗi

Finteza.addLogging(LogUtil.LogLevel.ERROR);

Để tắt thông báo gỡ lỗi, hãy gọi hàm:

Finteza.addLogging(LogUtil.LogLevel.NONE);

Ví dụ:

Thông báo gỡ lỗi sau đây cho biết có lỗi gửi sự kiện do chua gọi phuong thức activate :

[event] cannot send event 'Sách đuợc nạp': call the 'activate' method first

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: