Cai đặt va khởi chạy

Thu viện SDK của Finteza yeu cầu hệ điều hanh Android 4.3 (API Cấp 18) trở len va thu viện com.android.installreferrer:installreferrer . Co thể cai đặt thu viện SDK bằng Gradle hoặc cai đặt thủ cong bằng cach tải xuống goi phần mềm tại https://repo1.maven.org/maven2/net/metaquotes/finteza/finteza-sdk/.

Sử dụng Gradle để cai đặt #

Dể kết nối với thu viện SDK của Finteza, hãy them đối tuợng phụ thuộc sau đay vao phần ?oii tuợng phụ thuộc của tệp build.gradle trong dự an của bạn:

dependencies {
   //... những đối tuợng phụ thuộc khac
    implementation 'net.metaquotes.finteza:finteza-sdk:+'
}

Add the following line to the repositories section:

repositories {
    //...
    mavenCentral()
    }

Cai đặt thủ cong#

Tải xuống thu viện SDK phien bản mới nhất duới dạng tệp aar va sao chep tệp nay vao thu mục libs của dự an. Tiếp theo, them tệp SDK vao dự an duới dạng một thu viện.

Them dịch vụ sau đay vao danh mục (manifest) của dự an:

<service android:name="net.metaquotes.FintezaService" />

Them quyền truy cập:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

Tiếp theo, them đối tuợng phụ thuộc sau đay vao tệp build.gradle :

dependencies {
   //... những đối tuợng phụ thuộc khac
    implementation 'com.android.installreferrer:installreferrer:2.2'
}

Khởi chạy thu viện SDK trong ứng dụng #

Dể khởi chạy, hãy gọi phuong thức Finteza.initialize trong trình xử lý (handler) Application.onCreate hoặc Activity.onCreate :

Finteza.initialize(getApplication(), "{WEBSITE_ID}""{WEBSITE_URL}""{PRODUCT}");

Dặt gia trị ID của website la {WEBSITE_ID}. Co trong phần cai đặt trang web (truờng ID) của Bảng điều khiển Finteza. Tiếp theo, đặt cac tham số:

Tham số

Loại

Mo tả

site

chuỗi

Ten miền của website, chẳng hạn nhu "my.site.com".

product

chuỗi

Ten sản phẩm sẽ đuợc dung lam tiền tố đặt ten cho sự kiện ma ứng dụng của bạn sẽ gửi đến Finteza.

 

Bạn co thể cần tham số nay để phan loại sự kiện tren những nền tảng khac nhau nếu bạn co ứng dụng danh cho PC, iOS, Android v.v. Vi dụ: Nếu bạn chọn sản phẩm la "Ứng dụng Android" va gửi sự kiện "Dang ký", ten sự kiện cuối cung trong Finteza sẽ la "Dang ký Ứng dụng Android".

 

Dặt gia trị la null nếu khong muốn sử dụng tiền tố.

Sự kiện chạy ứng dụng #

Them đoạn mã sau vao Activity.onCreate:

Finteza.activate()

Khi ham activate đuợc gọi trong lần đầu tien chạy ứng dụng, thu viện SDK sẽ gửi sự kiện "Kết thuc cai đặt" đến Finteza (nếu co đặt tiền tố sản phẩm , sự kiện đuợc gửi sẽ co ten "Kết thuc cai đặt {PRODUCT}").

Ngoai ra, khi gọi ham activate, một phien lam việc mới sẽ bắt đầu va sự kiện "Bắt đầu phien" sẽ đuợc ghi nhận (nếu co đặt tiền tố sản phẩm, ten sự kiện sẽ la "Bắt đầu phien {PRODUCT}").

Nếu nguời dung thoat khỏi ứng dụng, phien hiện tại sẽ kết thuc. Trong lần mở/kich hoạt ứng dụng tiếp theo, một phien mới sẽ bắt đầu.


Thong bao gỡ lỗi #

Dể kiểm tra hoạt động của SDK, bạn co thể bật tinh nang gửi thong tin gỡ lỗi đến bảng điều khiển của nha phat triển, lọc theo loại thong bao:

Chỉ sự kiện

Finteza.addLogging(LogUtil.LogLevel.EVENTS);

Ghi nhật ký đầy đủ

Finteza.addLogging(LogUtil.LogLevel.ALL);

Chỉ lỗi

Finteza.addLogging(LogUtil.LogLevel.ERROR);

Dể tắt thong bao gỡ lỗi, hãy gọi ham:

Finteza.addLogging(LogUtil.LogLevel.NONE);

Vi dụ:

Thong bao gỡ lỗi sau đay cho biết co lỗi gửi sự kiện do chua gọi phuong thức activate :

[event] cannot send event 'Sach đuợc nạp': call the 'activate' method first