Sự tích hợpTrình khách JavaScript của Finteza

Trình khách JavaScript của Finteza

Trình khách JavaScript của Finteza là một tập tin JavaScript "core.js" được tải về từ máy chủ Finteza. Nó chứa các phương thức để thu thập số liệu thống kê của website, hoạt động theo dõi người dùng và gửi dữ liệu này tới Finteza.

Phần này mô tả cách chèn và sử dụng tập lệnh: