Sự tích hợpPlugin CMSXenForo

Tích hợp với một website của XenForo

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng XenForo, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Đăng nhập vào diễn đàn được tạo trong XenForo.
  2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều hướng tới phần Giao diện và chọn menu phụ Mẫu.

Chọn Mẫu trong phần Giao diện

  1. Nhập page_container vào trường tìm kiếm và nhấp vào mẫu "PAGE_CONTAINER" được tìm thấy.

Nhấp vào mẫu PAGE_CONTAINER

  1. Dán mã Finteza với thẻ </body> và nhấp vào "Lưu và thoát".

Dán mã Finteza với thẻ </body> và lưu thay đổi

  1. Lúc này, Finteza đã được tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.