ادغامHTTP Report APIنمونه درخواست هاصفحات وبسایت

نحوه درخواست آمار در صفحات وب سایت

صفحه وب درخواست ها اجازه می دهد تا آمار بازدید از وب سایت و خروج از نظر صفحات وب و بخش های مجزا را بدست آورید.

اطلاعات در صفحات وب سایت

نمونه درخواست داده های جدولی را وارد کنید #

درخواست اطلاعات در مورد بازدیدهای وب سایت از نظر آدرس صفحه فعلی وب (از جمله بخش وب سایت) و یک عنوان:

GET https:///content.mql5.com/v1/reports/website/dxnnhxrwpcwsgwowveipxmslrznjfhzarp/table
 ?metrics=webvisits
 &date_from=1549027860
 &date_to=1549632660
 &groups=referer_domain,referrer_path,page_title
 &order=webvisits

Response:

{
    "data": {
        "date_from": 1549027860,
        "date_to": 1549632660,
        "order""webvisits",
        "items": [ {
            "referer_domain""www.site.com",
            "referrer_path""/en",
            "page_title""Welcome to www.site.com",
            "webvisits": 4205748
        }, {
            "referer_domain""www.site.com",
            "referrer_path""/en/login",
            "page_title""Login - www.site.com",
            "webvisits": 3215948
        }, {
            "referer_domain""www.site.com",
            "referrer_path""/en/contacts",
            "page_title""Contact us",
            "webvisits": 15697
        } ]
    }
}