نصب

برای نصب Finteza SDK ، از مدیر بسته کامپوزر را استفاده کنید یا فایل آرشیو را از GitHub دانلود کنید.

PHP 5.3 یا بالاتر برای کار مورد نیاز است.


نصب از طریق Composer #

دستور زیر را اجرا کنید:

composer require finteza-analytics

بعد از نصب می توانید از توابع SDK به شرح زیر استفاده کنید:

use FintezaAnalytics;
...
// توابع SDK را فراخوانی کنید

نصب از طریق Github #

بایگانی Finteza SDK را از Github بارگیری کنید و پرونده ها را در فهرست پروژه وب سایت جدا کنید. پس از آن می توانید با وارد کردن پرونده آن در کد ، از توابع SDK استفاده کنید:

include"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
...
// توابع SDK را فراخوانی کنید

مسیر مناسب را در {SDK_PATH} بسته به مسیری که فایل SDK قرار دارد مشخص نمائید.