ادغامHTTP Report APIنمونه درخواست هاتبدیل ها

نحوه درخواست آمار تبدیل

درخواست های مربوط به تبدیل ها اجازه می دهد تا آماری از اقدامات مورد نظر را از نظر کمپین ها ، منابع جذاب ، جغرافیای کاربران و غیره بدست آورید.

داده های تبدیل

نمونه درخواست داده های جدولی را وارد کنید #

درخواست تعداد تبدیل ها از نظر منابع جذب:

GET https:///content.mql5.com/v1/reports/website/dxnnhxrwpcwsgwowveipxmslrznjfhzarp/table
 ?metrics=events_conversions
 &date_from=1549027860
 &date_to=1549632660
 &groups=request_source_domain_alias

Response:

{
    "data": {
        "date_from": 1549027860,
        "date_to": 1549632660,
        "items": [ {
            "request_source_domain_alias""google",
            "events_conversions": 180
        }, {
            "request_source_domain_alias""facebook",
            "events_conversions": 263
        }, {
            "request_source_domain_alias""baidu",
            "events_conversions": 38
        } ]
    }
}