ΕνσωματώσειςHTTP Report APIΥποδείγματα αιτημάτων

Sample requests

In this section, you will find examples of basic data requests from Finteza, as well as examples of responses to them.