Διαμεσολάβηση αιτημάτων

Ένας από τους στόχους του SDK είναι να διαμεσολαβεί αιτήματα στη Finteza μέσω της ιστοσελίδας σας. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ενότητα «Διαμεσολάβηση του script και των αιτημάτων» .

Για να ενεργοποιήσετε τη διαμεσολάβηση, ορίστε τις παραμέτρους, εκτός από τις κύριες παραμέτρους στη μέθοδο προετοιμασίας Finteza.RegisterAnalytics :

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}", token: "{TOKEN}", path: "{PATH}");

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

token *

συμβολοσειρά

Διακριτικό για την υπογραφή της κεφαλίδας X-Forwarded-For . Μπορείτε να λάβετε αυτήν την τιμή στις ρυθμίσεις της ιστοσελίδας του πίνακα της Finteza: ανοίξτε την ενότητα «Μετρητής», ενεργοποιήστε την επιλογή «Διαμεσολάβηση του script και των αιτημάτων» και αντιγράψτε την τιμή από το πεδίο «Διακριτικό διακομιστή μεσολάβησης».

 

Κατά τη διαμεσολάβηση, όλα τα αιτήματα προς τη Finteza αποστέλλονται από τον διακομιστή της ιστοσελίδας σας και όχι απευθείας από πελάτες. Για να μεταβιβάσει πραγματικές διευθύνσεις IP πελατών (και όχι μόνο τη διεύθυνση ιστοσελίδας) στη Finteza, το SDK χρησιμοποιεί την κεφαλίδα X-Forwarded-For .

 

Προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση της κυκλοφορίας με πλαστογράφηση αιτημάτων και για να παρέχει μόνο πραγματικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις ιστοσελίδας, η Finteza ελέγχει μια υπογραφή κεφαλίδας στα αιτήματα. Εάν μια κεφαλίδα υπογράφεται από το μοναδικό διακριτικό ιστοσελίδας, το σύστημα εμπιστεύεται τις τιμές της. Διαφορετικά, η κυκλοφορία θεωρείται «αυξημένη» (οι αναφορές κυκλοφορίας διατίθενται στην ενότητα ιστοσελίδας «Ποιότητα» του πίνακα Finteza).

path

συμβολοσειρά

Έναρξη της διαδρομής για τη διαμεσολάβηση αιτημάτων. Εάν η παράμετρος δεν έχει καθοριστεί, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη τιμή /fz .

 

Ακολουθούν οι απαραίτητες αλλαγές στον κώδικα παρακολούθησης, έτσι ώστε όλα τα αιτήματα για τη Finteza να εκτελούνται κατά μήκος των διαδρομών με την καθορισμένη αρχή.

* — απαιτούμενες παράμετροι.

Παράδειγμα:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "opemapikpuymgukzpihgweylppotinamyf", token: "joanmxozikjgeqlgguazmzoplankaqlg", path: "/fz");

Στη συνέχεια, προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο Web.config στην ενότητα system.webServer/modules :

<add name="FintezaAnalyticsProxyModule" type="FintezaAnalytics.ProxyModule" />

Αυτό ενεργοποιεί τη λειτουργική μονάδα μεσολάβησης, η οποία δρομολογεί ανεξάρτητα τα εισερχόμενα αιτήματα και διαμεσολαβεί μόνο τα αναλυτικά αιτήματα στη Finteza.

Σημείωση: Αλλάξτε τον κώδικα παρακολούθησης μετά τη διαμόρφωση της διαμεσολάβησης.