การส่งเหตุการณ์

หลังจาก การติดตั้ง SDK คุณสามารถส่งเหตุการณ์การกระทำของผู้ใช้แอปพลิเคชั่นไปยัง Finteza เพื่อทำดังนี้ ใช้ method เหตุการณ์ ซึ่งระบุชื่อ string ของเหตุการณ์:

Finteza.event("{EVENT}")

ตั้งชื่อเหตุการณ์ใน {EVENT} ถ้าคุณใช้ prefix ซึ่งมีชื่อแอปพลิเคชั่น มันจะถูกเพิ่มไปยังเหตุการณ์ที่ถูกส่งทั้งหมด

เรียกฟังก์ชั่นนี้หลังจากเหตุการณ์ที่จำเป็นในแอปพลิเคชั่น เช่น การเคลื่อนที่ไปยังส่วนหนึ่ง การกดปุ่ม การกรอกฟอร์ม ฯลฯ

ความยาวสูงสุดที่ยอมรับได้ของชื่อเหตุการณ์รวม prefix คือ 128 ตัวอักษร


ข้อมูลเพิ่มเติมในพารามิเตอร์ของเหตุการณ์ #

ในเหตุการณ์ที่ถูกส่งไปที่ Finteza คุณสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมเป็นพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น ประเภทของสินค้าที่ซื้อ ราคา สกุลเงิน ฯลฯ

Finteza.event("{EVENT}", id: "{ID}", unit: "{UNIT}", value: "{VALUE}")

ตั้งชื่อเหตุการณ์ใน {EVENT} พารามิเตอร์ต่อไปนี้ถูกระบุถัดไป:

พารามิเตอร์

ประเภท

คำอธิบาย

id

string

ID สุ่ม ความยาวสูงสุด 64 สัญลักษณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ ID ระบุเป็น null

unit

string

หน่วยวัดพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น USD รายการ ฯลฯ ความยาวสูงสุด 32 สัญลักษณ์

value

number

ค่าของพารามิเตอร์ ความยาวสูงสุด 64 สัญลักษณ์

ตัวอย่าง:

Finteza.event("Book Load", id: "CATEGORY_ID", unit: "BOOKS", value: "BOOK_ID")
Finteza.event("First Book Open", id: null, unit: "Count", value: String(42))

โมเดลการจัดการเหตการณ์ที่ซับซ้อนสำหรับการซื้อภายในแอปและอีคอมเมิร์ซจะถูกเพิ่มในอนาคต


การปิดใช้งานการติดตามเหตุการณ์ #

เพื่อปิดการบันทึกเหตุการณ์ชั่วคราวในแอปพลิเคชั่น ใช้ method Finteza.setTracking ซึ่งมีค่า false

Finteza.setTracking(false);

หลังจากนั้น ทุกเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกในภายหลังผ่าน event ฟังก์ชั่นเหตุการณ์ (รวมทั้งเหตุการณ์ซึ่งมีพารามิเตอร์) จะถูกเพิกเฉยและไม่ถูกส่งไปที่ Finteza

เพื่อเปิดใช้งานการส่งเหตุการณ์อีกครั้ง เรียก method เดิมซึ่งมีค่า true :

Finteza.setTracking(true);