Tich hợp với một website của Textpattern

Finteza cho phep thu thập số liệu thống ke chi tiết cho cac website đuợc tạo ra dựa tren nền tảng Textpattern, bao gồm luợt xem trang, khach truy cập duy nhất va khong duy nhất, phien truy cập va chất luợng luu luợng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Diều huớng tới phần Cai đặt va sao chep mã JavaScript.

Sao chep mã Finteza cho website của bạn

  1. Mở bảng điều khiển website.
  2. Tren menu Trình bay, nhấp vao Trang. Chọn trang va dan mã Finteza ben trong cac thẻ <head></head>.

Dan mã Finteza vao trang của website

  1. Nhấp vao Luu. Mã sẽ đuợc them vao trang đuợc chọn va Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khach truy cập.
  2. Lam theo cac buớc tuong tự cho tất cả cac trang tren website của bạn để nhận số liệu thống ke đầy đủ về khach truy cập.
  3. Truy cập phần "Phan tich" để co them chi tiết lien quan đến phan tich dữ liệu.