Tich hợp với một website của SquareSpace

Finteza cho phep thu thập số liệu thống ke chi tiết cho cac website đuợc tạo ra dựa tren nền tảng SquareSpace, bao gồm luợt xem trang, khach truy cập duy nhất va khong duy nhất, phien truy cập, chất luợng luu luợng va cac đon mua đã hoan tất.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Diều huớng tới phần Cai đặt va sao chep mã JavaScript.

Sao chep mã Finteza cho website của bạn

 1. Dang nhập sử dụng tai khoản SquareSpace.
 2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều huớng tới phần Cai đặt \ Nang cao \ Chen mã.

Diều huớng tới phần Cai đặt \ Nang cao \ Chen mã

 1. Dan mã Finteza vao mẫu Chan trang.

Dan mã Finteza vao phần Chan trang va no sẽ đuợc them vao tất cả cac trang tren website của bạn

 1. Mã sẽ đuợc them vao tất cả cac trang tren website của bạn va Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khach truy cập.
 2. Cuộn trang xuống va tìm phần "Trang xac nhận đon đặt hang".
 3. Diều huớng trở lại bảng điều khiển của Finteza va nhấp vao "Nhận mã cho một sự kiện mới" cho website của bạn. Dịnh rõ ten sự kiện va sao chep mã đuợc tạo ra trong phần "Trang xac nhận đon đặt hang".
   
  SquareSpace hỗ trợ macro, tức la cac lệnh đặc biệt thay thế cho nhiều thong tin khac nhau trong mã tuy thuộc vao đon đặt hang hiện tại. Tìm ten sự kiện trong mã Finteza va them macro {orderId} macro đi theo no, nhu đuợc thể hiện ben duới. No sẽ them ID đon đặt hang vao mỗi sự kiện mua đuợc gửi tới Finteza.

Them mã theo dõi của Finteza để theo dõi cac đon mua

 1. Việc nay sẽ cho phep theo dõi cac số liệu thống ke mua hang noi chung, chẳng hạn nhu phan tich cac đon đặt hang cụ thể.
 2. Nhấp vao Luu va Finteza sẽ bắt đầu thu thập số liệu thống ke lien quan. Truy cập phần "Phan tich" để co them chi tiết lien quan đến phan tich dữ liệu.