Tich hợp với một website của Shopify

Finteza cho phep thu thập số liệu thống ke chi tiết cho cac website đuợc tạo ra dựa tren nền tảng Shopify, bao gồm luợt xem trang, khach truy cập duy nhất va khong duy nhất, phien truy cập va chất luợng luu luợng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Diều huớng tới phần Cai đặt va sao chep mã JavaScript.

Sao chep mã Finteza cho website của bạn

  1. Dang nhập sử dụng tai khoản Shopify.
  2. Trong bảng điều khiển website, nhấp vao "Tuy chỉnh chủ đề".

Nhấp vao "Tuy chỉnh chủ đề"

  1. Chọn chủ đề hiện tại va nhấp vao "Chỉnh sửa mã" trong menu Thao tac.

Nhấp vao "Chỉnh sửa mã" trong menu Thao tac

  1. Mở tập tin "theme.liquid" va dan mã Finteza giữa cac thẻ <head> va </head>.

Dan mã Finteza vao tập tin "theme.liquid"

  1. Nhấp vao Luu. Mã sẽ đuợc them vao tất cả cac trang tren website của bạn va Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khach truy cập.
  2. Truy cập phần "Phan tich" để co them chi tiết lien quan đến phan tich dữ liệu.