Tich hợp với một website của Sandvox

Finteza cho phep thu thập số liệu thống ke chi tiết cho cac website đuợc tạo ra dựa tren nền tảng Sandvox, bao gồm luợt xem trang, khach truy cập duy nhất va khong duy nhất, phien truy cập va chất luợng luu luợng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Diều huớng tới phần Cai đặt va sao chep mã JavaScript.

Sao chep mã Finteza cho website của bạn

  1. Mở ứng dụng Sandvox.
  2. Mở trang của website, nhấp vao Dối tuợng tren thanh cong cụ va chọn HTML Tho. Trong cửa sổ tiếp theo, chọn JavaScript va dan mã Finteza.

Tạo đối tuợng "HTML Tho" va dan mã Finteza vao no

  1. Mã sẽ đuợc them vao trang đuợc chọn va Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khach truy cập.
  2. Them cac đối tuợng tuong tự trong tất cả cac trang tren website của bạn để nhận số liệu thống ke đầy đủ về khach truy cập.
  3. Truy cập phần "Phan tich" để co them chi tiết lien quan đến phan tich dữ liệu.