Sự tích hợpPlugin CMSMODX

Tích hợp với một website được tạo ra trên MODX

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng MODX, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Đăng nhập vào website của bạn được tạo ra trên MODX và chọn website mong muốn từ bảng điều khiển.
  2. Điều hướng tới phần Phần tử -> Mẫu và chọn mẫu mong muốn để dán mã.

Chọn mẫu mong muốn từ phần Phần tử -> Mẫu

  1. Dán mã Finteza vào cửa sổ của trình chỉnh sửa, trước các thẻ </body></html> và lưu thay đổi. Mã sẽ được thêm vào trang được chọn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.

Dán mã Finteza vào cửa sổ của trình chỉnh sửa trước thẻ </body></html>

  1. Làm theo các bước tương tự cho tất cả các trang trên website của bạn để nhận số liệu thống kê đầy đủ về khách truy cập.
  2. Lúc này, Finteza đã được tích hợp với website của bạn. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến các công cụ giám sát và phân tích lưu lượng.