Tich hợp với một website của Drupal

Finteza cho phep thu thập số liệu thống ke chi tiết cho cac website đuợc tạo ra tren nền tảng Drupal, bao gồm luợt xem trang, khach truy cập duy nhất, khu vực, phien truy cập va chất luợng luu luợng. Nếu bạn co website Drupal của rieng mình, thì phuong phap hiệu quả nhất la tải về va cai đặt plugin miễn phi cho Drupal.

Download plugin

Plugin co tinh nang:

 • Dang ký nhanh trong Finteza
 • Tich hợp mã truy cập trong tất cả trang web
 • Theo dõi luợt nhấp vao Lien kết

Mở trang tải về va chọn một plugin thich hợp cho phien bản Drupal. Cac giao diện Drupal 8.0 đuợc hiển thị trong cac ảnh chụp man hình ben duới. Plugin cho phien bản 7.0 co thể đuợc cai đặt theo cach tuong tự.

Tải về Finteza cho phien bản Drupal của bạn

Tải về plugin Finteza va cai đặt no cho website của bạn từ Phần mở rộng của bảng điều khiển quản trị vien Drupal.

Cai đặt plugin Finteza đã tải về sử dụng Phần mở rộng

Diều huớng tới phần Cấu hình va thiết lập thong số plugin Finteza.

Tìm plugin Finteza trong phần Cấu hình va nhấp vao để thiết lập

Dịnh rõ ID website của bạn co đuợc từ Finteza, chọn cac tuy chọn theo dõi cần thiết, luu thay đổi va bắt đầu nhận thong tin lien quan đến website của bạn.

Dịnh rõ cai đặt plugin va luu thay đổi

Cai đặt mã Finteza theo cach thủ cong

Nếu bạn khong co website của rieng mình va đang sử dụng dịch vụ luu trữ với nền tảng Drupal, bạn co thể bật dịch vụ phan tich Finteza sử dụng cac huớng dẫn từng buớc duới đay.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Diều huớng tới phần Cai đặt va sao chep mã JavaScript.

Sao chep mã Finteza cho website của bạn

 1. Dang nhập vao website của bạn đuợc tạo ra tren Drupal.
 2. Trong bảng điều khiển website, tìm phần Cấu truc va nhấp vao no.

Chạy lệnh Cấu truc trong bảng điều khiển website

 1. Sau đo, điều huớng tới phần Bố cục của khối

Nhấp vao phần Bố cục của khối

 1. Chọn Thu viện khối tuy chỉnh va nhấp vao "+Them khối tuy chỉnh"

Nhấp vao Them khối tuy chỉnh

 1. Trong trình chỉnh sửa, mở mođun hoặc trang web mong muốn, đặt chế độ HTML Dầy đủ va nhấp vao biểu tuợng Nguồn để chỉnh sửa mã.

Dặt chế độ chỉnh sửa mã nguồn

 1. Dan mã Finteza va nhấp vao Luu để ap dụng thay đổi.

Dan mã va luu thay đổi

 1. Lặp lại quy trình cho tất cả cac trang tren website của bạn. Mã đuợc them sẽ cho phep theo dõi hoạt động của khach truy cập website qua Finteza.
 2. Luc nay, Finteza đã đuợc tich hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khach truy cập website của bạn va phan tich no. Truy cập phần "Phan tich" để co them chi tiết lien quan đến phan tich dữ liệu.