Sự tích hợpPlugin CMSdotCMS

Tích hợp với một website của dotCMS

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng dotCMS, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Đăng nhập vào website của bạn được tạo ra trên dotCMS và chọn website mong muốn.
  2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều hướng tới phần Website -> Mẫu và chọn trang để dán mã.

Từ Website -> Mẫu, chọn trang mong muốn để dán mã

  1. Dán mã Finteza vào cửa sổ của trình chỉnh sửa, trước các thẻ </body></html> và lưu thay đổi. Mã sẽ được thêm vào trang được chọn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.

Dán mã Finteza trước các thẻ </body></html>

  1. Làm theo các bước tương tự cho tất cả các trang trên website của bạn để nhận số liệu thống kê đầy đủ về khách truy cập.
  2. Lúc này, Finteza đã được tích hợp với website của bạn. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến các công cụ giám sát và phân tích lưu lượng.