Tich hợp với một website của DataLife Engine

Finteza cho phep thu thập số liệu thống ke chi tiết cho cac website đuợc tạo ra dựa tren nền tảng DataLife Engine, bao gồm luợt xem trang, khach truy cập duy nhất, khu vực, phien truy cập va chất luợng luu luợng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Diều huớng tới phần Cai đặt va sao chep mã JavaScript.

Sao chep mã Finteza cho website của bạn

  1. Dang nhập vao website của bạn đuợc tạo ra tren DataLife Engine.
  2. Từ bảng điều khiển quản trị vien, điều huớng tới phần Quản lý Mẫu > Mẫu website.

Mở phần "Mẫu website"

  1. Tìm mẫu main.tpl chinh, chịu trach nhiệm cho trang chủ. Dan mã Finteza ở cuối mẫu, truớc thẻ </body></html>.

Dan mã Finteza vao biểu mẫu main.tpl truớc thẻ </body><html>

  1. Nhấp vao Luu để ap dụng cac thay đổi trong mẫu. Mã sẽ đuợc them vao tất cả cac trang tren website của bạn co mẫu nay, va Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khach truy cập.
  2. Luc nay, Finteza đã đuợc tich hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khach truy cập website của bạn va phan tich no. Truy cập phần "Phan tich" để co them chi tiết lien quan đến phan tich dữ liệu.