Tich hợp với một website của Tumblr

Finteza cho phep thu thập số liệu thống ke chi tiết cho cac trang Tumblr, bao gồm luợt xem trang, khach truy cập duy nhất va khong duy nhất, phien truy cập va chất luợng luu luợng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Diều huớng tới phần Cai đặt va sao chep mã JavaScript.

Sao chep mã Finteza cho website của bạn

  1. Dang nhập sử dụng tai khoản Tumblr.
  2. Mở cai đặt hồ so va nhấp vao Chỉnh sửa Chủ đề.

Nhấp Chỉnh sửa Chủ đề trong hồ so

  1. Dan mã Finteza trong truờng Mo tả va đảm bảo rằng tuy chọn "Hiển thị mo tả" đuợc bật.

Dan mã Finteza vao truờng Mo tả

  1. Nhấp vao Luu. Mã sẽ đuợc them vao trang của bạn va Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khach truy cập lien quan.
  2. Truy cập phần "Phan tich" để co them chi tiết lien quan đến phan tich dữ liệu.