Sự tích hợpPlugin CMSTumblr

Tích hợp với một website của Tumblr

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các trang Tumblr, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Đăng nhập sử dụng tài khoản Tumblr.
  2. Mở cài đặt hồ sơ và nhấp vào Chỉnh sửa Chủ đề.

Nhấp Chỉnh sửa Chủ đề trong hồ sơ

  1. Dán mã Finteza trong trường Mô tả và đảm bảo rằng tùy chọn "Hiển thị mô tả" được bật.

Dán mã Finteza vào trường Mô tả

  1. Nhấp vào Lưu. Mã sẽ được thêm vào trang của bạn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập liên quan.
  2. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.