Sự tích hợpPlugin CMSCargo Collective

Tích hợp với một website của Cargo CollectiventCMS

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng Cargo Collective, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Đăng nhập sử dụng tài khoản Cargo Collective.
  2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều hướng tới phần Thiết kế \ HTML Tùy chỉnh. Mở thẻ HTML và dán mã Finteza.

Dán mã Finteza vào phần Thiết kế \ HTML Tùy chỉnh

  1. Nhấp vào Lưu. Mã sẽ được thêm vào tất cả các trang trên website của bạn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
  2. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.