Tich hợp với một website của Blogger

Finteza cho phep thu thập số liệu thống ke chi tiết cho cac website đuợc tạo ra tren nền tảng Blogger, bao gồm luợt xem trang, khach truy cập duy nhất, khu vực, phien truy cập va chất luợng luu luợng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Diều huớng tới phần Cai đặt va sao chep mã JavaScript.

Sao chep mã Finteza cho website của bạn

 1. Dang nhập tại địa chỉ https://www.blogger.com va chọn blog mong muốn, nếu bạn co một vai blog.
 2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều huớng tới phần Bố cục va nhấp vao "+ Them một Tiện ich" để them mã.

Nhấp vao nut "+ Them một Tiện ich" trong phần Bố cục

 1. Trong cửa sổ tiếp theo, cuộn xuống phần "HTML/JavaScript" va nhấp vao no

Chọn "HTML/JavaScript"

 1. Nhập "Finteza" vao truờng Tieu đề, chuyển trình chỉnh sửa sang chế độ HTML (nếu bạn nhìn thấy "Chỉnh sửa HTML" ben tren truờng trình chỉnh sửa, hãy nhấp vao lien kết nay để chuyển sang chế độ chỉnh sửa). Dan mã Finteza va nhấp vao Luu

Dan mã Finteza vao trình chỉnh sửa

 1. Nhấp vao "Luu bố cục".

Nhấp vao "Luu bố cục"

 1. Từ menu ben trai, điều huớng tới phần Chủ đề va nhấp vao "Chỉnh sửa HTML".

Nhấp vao "Chỉnh sửa HTML"

 1. Tìm "Finteza" trong mã HTML (sử dụng Ctr+F) va them thuộc tinh mobile='yes' truớc title='Finteza'. Nhấp vao "Luu chủ đề" để luu thay đổi.

Them mobile='yes' truớc title='Finteza'

 1. Diều huớng trở lại phần Chủ đề va nhấp vao biểu tuợng banh rang để tuy chỉnh chế độ xem tren di động.

Tuy chỉnh chế độ xem tren cac thiết bị di động

 1. Trong cửa sổ tiếp theo, chọn Tuy chỉnh cho cai đặt xem tren di động va nhấp vao Luu.

Chọn Tuy chỉnh cho cac thiết bị di động va luu thay đổi

 1. Luc nay, Finteza đã đuợc tich hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khach truy cập website của bạn va phan tich no. Truy cập phần "Phan tich" để co them chi tiết lien quan đến phan tich dữ liệu.