Tich hợp một website của CMS Made Simple

Finteza cho phep thu thập số liệu thống ke chi tiết cho cac website đuợc tạo ra tren nền tảng CMS Made Simple, bao gồm luợt xem trang, khach truy cập duy nhất, khu vực, phien truy cập va chất luợng luu luợng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Diều huớng tới phần Cai đặt va sao chep mã JavaScript.

Sao chep mã Finteza cho website của bạn

  1. Dang nhập vao website của bạn đuợc tạo ra tren nền tảng CMS Made Simple.
  2. Từ menu quản lý website, điều huớng tới phần Bố tri va chọn Trình quản lý Thiết kế để chỉnh sửa mẫu, bảng CSS, thiết kế va cac hạng mục trang. Chọn mẫu xuất hiện tren tất cả cac trang của website va nhấp vao biểu tuợng but chì.

Chọn mẫu mong muốn để chỉnh sửa

  1. Dan mã Finteza trong Nội dung Mẫu sử dụng cac thẻ {literal}...{/literal}, va nhấp vao Gửi để ap dụng thay đổi.

Dan mã Finteza ben trong cac thẻ {literal} va nhấp vao Gửi

  1. Nếu cần, bạn co thể dan mã rieng vao mỗi mẫu hoặc trang tren website của bạn.
  2. Luc nay, Finteza đã đuợc tich hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khach truy cập website của bạn va phan tich no. Truy cập phần "Phan tich" để co them chi tiết lien quan đến phan tich dữ liệu.