Tich hợp với một website của Joomla

Finteza cho phep thu thập số liệu thống ke chi tiết cho cac website đuợc tạo ra tren nền tảng Joomla, bao gồm luợt xem trang, khach truy cập duy nhất, khu vực, phien truy cập va chất luợng luu luợng. Nếu bạn co website của rieng mình do Joomla tai trợ, thì phuong phap hiệu quả nhất la tải về va cai đặt plugin miễn phi.

Tải về plugin

Plugin co tinh nang:

  • Dang ký nhanh trong Finteza
  • Tich hợp mã truy cập trong tất cả trang web
  • Theo dõi luợt nhấp vao Lien kết

Mở trang tải về va tải về plugin cho Joomla. Trong bảng điều khiển quan trị vien của Joomla, mở Phần mở rộng va chọn Cai đặt Phần mở rộng.

Trong bảng điều khiển Quản trị vien, vao Phần mở rộng -> Cai đặt Phần mở rộng

Chọn cac Plugin trong Phần mở rộng, sau đo mở menu Cai dặt, điều huớng tới phần Tải len Tập tin Goi va tải len tập tin zip đã tải về truớc đo. Sau khi tải plugin len, Finteza sẽ đuợc cai đặt tự động.

Chọn tuy chọn "Tải len tập tin Goi" vai tải len plugin đã tải về

Tiếp theo, trong trình quản lý plugin, tìm từ "finteza" va mở Hệ thống - Finteza Analytics để cấu hình. Dịnh rõ ID website của bạn co đuợc từ Finteza, chọn cac tuy chọn theo dõi cần thiết, luu thay đổi va bắt đầu nhận thong tin lien quan đến website của bạn.

Tìm "Hệ thống - Finteza Analytics" va mở no để cấu hình thong số plugin

Cai đặt mã Finteza theo cach thủ cong

Nếu bạn khong co website của rieng mình va đang sử dụng dịch vụ luu trữ với nền tảng Joomla, bạn co thể bật dịch vụ phan tich Finteza sử dụng cac huớng dẫn từng buớc duới đay.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Diều huớng tới phần Cai đặt va sao chep mã JavaScript.

Sao chep mã Finteza cho website của bạn

  1. Dang nhập vao website của bạn đuợc tạo ra tren Joomla.
  2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều huớng tới Menu Phần mở rộng > Mẫu > Mẫu va chọn mẫu đuợc sử dụng để chỉnh sửa.

Vao Menu Phần mở rộng > Mẫu > Mẫu

  1. Dan mã Finteza ở cuối mẫu, truớc thẻ </body></html>.

Dan mã từ Finteza

  1. Nhấp vao Luu ở goc tren ben trai để luu cac thay đổi trong mẫu. Mã sẽ đuợc them vao tất cả cac trang tren website của bạn co mẫu nay, va Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khach truy cập.

Nhấp vao Luu ở goc tren ben trai

  1. Luc nay, Finteza đã đuợc tich hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khach truy cập website của bạn va phan tich no. Truy cập phần "Phan tich" để co them chi tiết lien quan đến phan tich dữ liệu.