Tich hợp với một website của BigCommerce

Finteza cho phep thu thập số liệu thống ke chi tiết cho cac website đuợc tạo ra tren nền tảng BigCommerce, bao gồm luợt xem trang, khach truy cập duy nhất va khong duy nhất, phien truy cập, chất luợng luu luợng va cac đon mua đã hoan tất.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Diều huớng tới phần Cai đặt va sao chep mã JavaScript.

Sao chep mã Finteza cho website của bạn

 1. Dang nhập sử dụng tai khoản BigCommerce.
 2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều huớng tới phần Mặt tiền cửa hang \ Trình quản lý Tập lệnh va nhấp vao "Tạo một Tập lệnh".

Mở Trình quản lý Tập lệnh va tạo một tập lệnh mới

 1. Dan mã Finteza va chọn cac tuy chọn duới đay:
 • Vị tri trong trang: Dầu trang
 • Chọn cac trang ma tập lệnh sẽ đuợc them: Tất cả cac trang
 • Loại: Tập lệnh

Nhấp vao Luu.

Dan mã Finteza, no sẽ đuợc them vao tất cả cac trang

 1. Mã sẽ đuợc them vao tất cả cac trang tren website của bạn va Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khach truy cập.
 2. Diều huớng trở lại bảng điều khiển của Finteza va nhấp vao "Nhận mã cho một sự kiện mới" cho website của bạn. Dịnh rõ ten sự kiện va sao chep mã nhận đuợc.

Nhận mã theo dõi của Finteza để đang ký mua

 1. Diều huớng trở lại bảng điều khiển website của BigCommerce va nhấp vao "Tạo một Tập lệnh" một lần nữa. Dan mã Finteza va chọn cac tuy chọn duới đay:
 • Vị tri trong trang: Chan trang
 • Chọn cac trang ma tập lệnh sẽ đuợc them: Kiểm tra
 • Loại: Tập lệnh

Nhấp vao Luu.

Dan mã sự kiện từ Finteza để theo dõi cac đon mua

 1. Việc nay sẽ cho phep theo dõi số liệu thống ke khach truy cập website noi chung, cũng nhu theo dõi mọi sự kiện lien quan đến mua hang.
 2. Nhấp vao Luu va Finteza sẽ bắt đầu thu thập số liệu thống ke lien quan. Truy cập phần "Phan tich" để co them chi tiết lien quan đến phan tich dữ liệu.