Sự tích hợpAPI Báo cáo của HTTPYêu cầuDữ liệu tóm tắt

Receiving summary data

Summary data are single final metric values for a specific period, for example, a number of website visits within the last week. Such data can be used in widgets, indicators, counters, etc.

Request format #

To get summary data, execute the GET request:

GET https://content.mql5.com/api/v1/reports/website/{WEBSITE_ID}/total
 ?metrics=<string>
 &date_from=<unixtime>
 &date_to=<unixtime>

Set the website ID as {WEBSITE_ID}. It can be obtained in the website settings (ID field) of the Finteza panel.

Request parameters #

Parameter

Type

Description

metrics *

string

List of metrics (comma-separated), for example, metrics=visits,events.

date_from *

unixtime

Data request initial date. Specified in seconds since 1970.01.01, for example, date_from=1549027860.

date_to *

unixtime

Data request end date. Specified in seconds since 1970.01.01, for example, date_from=1549027860.

* — required parameters.

Sample request #

GET https://content.mql5.com/v1/reports/website/dxnnhxrwpcwsgwowveipxmslrznjfhzarp/total
 ?metrics=webvisits,events
 &date_from=1549027860
 &date_to=1549632660

Sample response #

{
    data: {
        "date_from": 1549027860,
        "date_to": 1549632660,
        "webvisits": 10542,
        "events": 523
    }
}

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: