ادغامHTTP Report APIدرخواست هااطلاعات خلاصه

دریافت داده های خلاصه

داده های خلاصه مقادیر متریک نهایی نهایی برای یک دوره خاص است ، به عنوان مثال تعدادی بازدید از وب سایت طی هفته گذشته. چنین داده هایی را می توان در ابزارک ها ، نشانگرها ، پیشخوان ها و غیره استفاده کرد.

فرمت درخواست #

برای به دست آوردن داده های خلاصه ، درخواست GET را اجرا کنید:

GET https://content.mql5.com/api/v1/reports/website/{WEBSITE_ID}/total
 ?metrics=<string>
 &date_from=<unixtime>
 &date_to=<unixtime>

شناسه وب سایت را به عنوان {WEBSITE_ID}  تنظیم کنید. می توان آن را در تنظیمات وب سایت (فیلد شناسه) از پانل Finteza بدست آورد.

پارامترهای درخواست #

پارامتر

نوع

توصیف

metrics *

string

لیستی از > معیارها  (با کاما از هم جدا) ، به عنوان مثال ، metrics=visits،events .

date_from *

unixtime

تاریخ اولیه درخواست داده. به عنوان مثال از سال 1970.01.01 در ثانیه مشخص شده است ، date_from=1549027860 .

date_to *

unixtime

تاریخ پایان درخواست داده به عنوان مثال از سال 1970.01.01 در ثانیه مشخص شده است ، date_from=1549027860 .

* - پارامترهای مورد نیاز.

درخواست نمونه #

GET https://content.mql5.com/v1/reports/website/dxnnhxrwpcwsgwowveipxmslrznjfhzarp/total
 ?metrics=webvisits,events
 &date_from=1549027860
 &date_to=1549632660

پاسخ نمونه #

{
    data: {
        "date_from": 1549027860,
        "date_to": 1549632660,
        "webvisits": 10542,
        "events": 523
    }
}

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

با ثبت نام شما با بندهای توافق خدمات موافقت می نمائید
تبریک می گویم! حساب شما ایجاد شده است
 • بازدید
  finteza.com
 • ایجاد
  حساب
 • تایید
  ایمیل
 • نصب
  کد

ما یک ایمیل به {email} ارسال کرده ایم. لطفاً آن را پیدا کرده و حساب کاربری خود را فعال کنید.

پس از آن شما فقط باید وارد سیستم شوید و کد رهگیری را به سایت خود نصب کنید. آسان است: