Sự tích hợpAPI Báo cáo của HTTPKhóa của nhà phát triển

How to get a developer key for requests

HTTP Report API is RESTful API. Finteza server does not store client connection status. This means a client should send authorization data each time the request is sent. The developer key is used as the authorization data here.

To obtain the key, open your profile in Finteza panel:

Obtaining the developer key

Copy the key from the "API Key" field and use it when sending requests.

Do not share your developer key with anyone.


You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: