Bộ lọc tùy chỉnh trong báo cáo

Tài nguyên Marketing

Các kết hợp số liệu thường được sử dụng trong các mẫu phân tích có thể được lưu dưới dạng bộ lọc. Bộ lọc tùy chỉnh được thêm vào menu ở phía bên trái và sẵn có từ bất kỳ phần báo cáo nào.

Ví dụ, bạn thường phân tích các chuyển đổi liên quan đến người dùng di động Trung Quốc đã điều hướng từ công cụ tìm kiếm Baidu. Trong các phiên bản hệ thống trước đó, các số liệu phù hợp có thể được phân tích riêng trong các phần báo cáo khác nhau. Giờ đây, có thể dễ dàng truy cập thông tin liên quan bằng cách nhấp vào cài đặt trước phù hợp:

Custom filters in Finteza — create composite selections with just one click

Bộ lọc tùy chỉnh được áp dụng cho tất cả dữ liệu hệ thống. Bạn có thể chuyển đổi giữa các phần và theo dõi các hành động của đối tượng có liên quan, phân tích chất lượng lưu lượng truy cập và xây dựng các kênh chuyển đổi.

Các bộ lọc tùy chỉnh được liên kết đến một trang web cụ thể và do đó tất cả người dùng có quyền phù hợp có thể áp dụng các cài đặt trước hiện có hoặc tạo các trang mới.

Đăng ký trang web của bạn trong Finteza — phân tích lưu lượng truy cập đã trở nên hiệu quả hơn nữa!