ادغامHTTP Report APIدرخواست هاداده های جدولی

دریافت داده های جدولی

داده های جداول متنوع ترین هستند زیرا به شما امکان می دهند گزارشی را از دیدگاه های مختلف تهیه کنید.

فرمت درخواست #

برای به دست آوردن داده های جدولی ، درخواست GET را اجرا کنید:

GET https://content.mql5.com/api/v1/reports/website/{WEBSITE_ID}/table
 ?metrics=<string>
 &date_from=<unixtime>
 &date_to=<unixtime>
 &group=<string>
 &where=<array>
 &offset=<integer>
 &limit=<integer>
 &order=<string>

شناسه وب سایت را به عنوان {WEBSITE_ID}  تنظیم کنید. می توان آن را در تنظیمات وب سایت (فیلد شناسه) از پانل Finteza  بدست آورد.

پارامترهای درخواست #

پارامتر

نوع

توصیف

metrics *

string

لیستی از > معیارها  (با کاما از هم جدا) ، به عنوان مثال ، metrics=visits،events .

date_from *

unixtime

تاریخ اولیه درخواست داده. به عنوان مثال از سال 1970.01.01 در ثانیه مشخص شده است ، date_from=1549027860 .

date_to *

unixtime

تاریخ پایان درخواست داده به عنوان مثال از سال 1970.01.01 در ثانیه مشخص شده است ، date_from=1549027860 .

group *

string

لیست زمینه های برای تنظیم داده ها (جدا شده با کاما).

where

array

آرایه ای از شرایط به فرم ?where[key]=value, که کلید نام فیلدی هست که مرتب سازی باید بر اساس آن انجام شود. برای مقدار شرط می توان از عملگرهای زیر استفاده کرد:

 • = (IS) - مقدار دقیق همخوانی. به عنوان مثال, where[os]=windows به این معناست که فقط داده های مربوط به کاربران ویندوز برگردانده شوند.
 • * (LIKE) — همخوانی غیر دقیق. به عنوان مثال, where[device]=*mobile به این معناست که تنها داده های مربوط به دستگاه های موبایل برگردانده شوند.
 • ! (NOT) — مقدار مخالف. به عنوان مثال, where[country]=*!ru به این معناست که تنها داده های مربوط به کاربران غیر روسی برگردانده شوند.

offset

integer

موقعیت اولین مورد لیست برای دریافت داده ها از آن. پیش فرض 0 است - داده ها را از آخرین (آخرین) عنصر دریافت کنید.

limit

integer

تعداد موارد لیست دریافت شده پیش فرض 20 است.

order

string

نام مرتب سازی field است. برای معکوس کردن مرتب سازی ، "-" را قبل از نام زمینه تنظیم کنید ، به عنوان مثال ، order=-visits .

* - پارامترهای مورد نیاز.

درخواست نمونه #

GET https://content.mql5.com/v1/reports/website/dxnnhxrwpcwsgwowveipxmslrznjfhzarp/table
 ?metrics=webvisits,events
 &group=ua_device,ua_device_model
 &where[os]=windows
 &where[device]=*mobile
 &where[country]=!ru
 &offset=0
 &limit=20
 &date_from=1549027860
 &date_to=1549632660
 &order=webvisits

پاسخ نمونه #

{
    "data": {
        "offset": 0,
        "limit": 20,
        "date_from": 1549027860,
        "date_to": 1549632660,
        "where": {
            "os""windows",
            "device""*mobile",
            "country""!ru",
        },
        "order""webvisits",
        "items": [ {
            "ua_device""Desktop",
            "ua_device_model""Apple",
            "webvisits": 4205748,
            "events": 1247138
        }, {
            "ua_device""Mobile",
            "ua_device_model""Apple",
            "webvisits": 42050,
            "events": 1247
        }, {
            "ua_device""Tablet",
            "ua_device_model""Apple",
            "webvisits": 420,
            "events": 12
        } ]
    }
}

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

با ثبت نام شما با بندهای توافق خدمات موافقت می نمائید
تبریک می گویم! حساب شما ایجاد شده است
 • بازدید
  finteza.com
 • ایجاد
  حساب
 • تایید
  ایمیل
 • نصب
  کد

ما یک ایمیل به {email} ارسال کرده ایم. لطفاً آن را پیدا کرده و حساب کاربری خود را فعال کنید.

پس از آن شما فقط باید وارد سیستم شوید و کد رهگیری را به سایت خود نصب کنید. آسان است: