Finteza hiện cung cấp chi tiết chất lượng lưu lượng truy cập

Tài nguyên Marketing

Dịch vụ phân tích quảng cáo có một phần mới, trình bày loại lưu lượng truy cập đến. Thông tin được nhóm theo màu sắc để phân tích hiệu quả:

  • Màu xanh lá hiển thị lưu lượng truy cập thuần túy, bao gồm người dùng trực tiếp.
  • Màu vàng phản ánh lượt truy cập thông qua máy chủ proxy, VPN, Tor Browser, v.v.
  • Màu đỏ có lưu lượng truy cập không mong muốn, tức là các lượt truy cập từ địa chỉ IP spam hoặc tin tặc, cũng như những người cố gắng làm sai lệch các thông số yêu cầu và cookie.
  • Màu xám được sử dụng cho lưu lượng dịch vụ được tạo bởi các mạng xã hội, trình nhắn tin nhanh và bot công cụ tìm kiếm.

Finteza now provides traffic quality details

Những báo cáo này có thể được sử dụng làm bộ lọc, tương tự như dữ liệu khác sẵn có trong Finteza. Bạn có muốn phân tích lượt truy cập từ máy chủ proxy không? Nhấp vào các hàng của bảng thích hợp và tất cả các báo cáo khác cũng sẽ hiển thị dữ liệu cho nhóm lượt truy cập đã chọn. Bây giờ dữ liệu này có thể được so sánh với bất kỳ nhóm nào khác. Ví dụ, bạn có thể phân tích các trang được xem bởi các nhóm được chọn, các sự kiện được kích hoạt, các thẻ UTM và quốc gia có liên quan.

You can analyze pages viewed by the selected groups, triggered events, related UTM tags and countries

Nếu tăng lưu lượng truy cập không mong muốn được đăng ký trong một trang web, có thể có một cuộc tấn công bên ngoài. Báo cáo Chất lượng sẽ cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong cột “Kẻ tấn công SSH, Brute-force, DDoS”, nêu rõ lý do cho sự gia tăng đó.

Attackers: SSH, Brute-force, DDoS

Biểu đồ tròn (donut) cho thấy thống kê cấu trúc lưu lượng chung trong khoảng thời gian đã chọn. Tổng xếp hạng được tính như một biến tích phân, gán trọng số lớn hơn cho lưu lượng truy cập màu xanh lá, trọng số trung bình cho lưu lượng truy cập màu vàng, và không cho lưu lượng đỏ. Tỷ lệ lưu lượng xanh càng cao, tỷ lệ càng lớn.

Your Site Rating

Giá trị tối đa là 100 khó đạt được, nhưng nó đóng vai trò là mục tiêu cuối cùng. Nếu xếp hạng trang web giảm xuống dưới 80, cấu trúc lưu lượng và nguồn của nó sẽ được kiểm tra chi tiết hơn.

Bạn có thể bắt đầu sử dụng báo cáo mới ngay lập tức. Thêm mã theo dõi trong trang web của bạn để truy cập thống kê lưu lượng truy cập có cấu trúc tự động.

Tạo tài khoản trong Finteza và kiểm tra lưu lượng truy cập website của bạn!