Định giá

Finteza bao gồm hai phần — dịch vụ phân tích và công cụ quảng cáo. Bạn có thể sử dụng và thanh toán cho chúng cùng nhau hoặc riêng lẻ.

Dịch vụ phân tích
10 EUR
trên 100.000 khách truy cập
Đăng ký
100.000 khách truy cập duy nhất đầu tiên mỗi tháng được miễn phí
  • Kiểm soát chất lượng giao thông
  • Đo lường hiệu quả
  • Phân tích đối tượng của bạn
Công cụ quảng cáo
4 EUR
mỗi 100.000 lần hiển thị vùng quảng cáo
Đăng ký
100.000 lần hiển thị đầu tiên mỗi tháng là miễn phí
  • Khởi chạy các chiến dịch
  • Tạo biểu ngữ
  • Định cấu hình nhắm mục tiêu

Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của các gói dịch vụ