قیمت گذاری

Finteza از دو قسمت تشکیل شده است — سرویس تحلیلی و موتور تبلیغ شما میتوانید آنها را با هم استفاده نموده وهزینه را پرداخت نمایید یا هر کدام را جداگانه استفاده کنید.

سرویس تحلیلی
10 EUR
به ازای هر 100000 بازدید کننده منحصربفرد
دکمه
اولین 100000 بازدیدکننده در ماه رایگان خواهد بود
  • کنترل کیفیت ترافیک
  • اندازه گیری بهره وری
  • 15 تحلیل بازدیدکنندگان
موتور تبلیغ
4 EUR
به ازای هر 100000 نمایش بنر
دکمه
اولین 100000نمایش بنر در ماه رایگان خواهد بود
  • راه اندازی کمپین ها
  • تولید بنرها
  • پیکربندی هدف گذاری

اطلاعات بیشتر در مورد نحوه عملکرد سرویس